Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Golfclub Holthuizen, versie 1 mei 2022.

Algemeen

Wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de geldende “Rules of Golf”, zoals vastgesteld door de The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de United States Golf Association.

De Wedstrijdcommissie van Golfclub Holthuizen maakt gebruik van de uitzonderingsmogelijkheid op:
• regel 7-1b en 33-c2 mbt “Oefenen”, waarbij voorafgaand aan een qualifying wedstrijd mag worden geoefend op de baan;
• de local rules (voor zover mogelijk vermeld op de scorekaart);
• de tijdelijke local rules (bekend gemaakt op het publicatiebord);
• bij mixed-couples wedstrijden geldt de heren stroke-index.

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door of namens de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden en wordt bekend verondersteld bij een ieder die aan deze wedstrijden deelneemt of daarvoor inschrijft.
De deelnemers aan de wedstrijden dienen bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Bij afwezigheid vervalt een eventuele prijs, met uitzondering van de geldprijzen voor maandbekers en clubkampioenschappen.
In geval van verhindering voor de prijsuitreiking moet u zich afmelden bij de wedstrijdleiding. De uitslag en de prijsuitreiking vinden plaats zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemers.
Voor, tijdens en na wedstrijden worden bevoegdheden (voor zover noodzakelijk) aan de wedstrijdleiding gedelegeerd.
Het is niet toegestaan dat anderen dan deelnemers en wedstrijdleiding tijdens een wedstrijd met een buggy de baan in gaan.
Een speler draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn deelname aan wedstrijden wanneer er extreme omstandigheden zijn zoals hitte, gladheid, storm e.d. De wedstrijdleiding handelt bij extreem weer overeenkomstig het “Extreem weer protocol”.

Artikel 1, inschrijving
a) Minimaal 4 weken voorafgaande aan de wedstrijd wordt de inschrijflijst geopend in het computersysteem.
b) Zolang de inschrijvingstermijn open is kan er in- en uitgeschreven worden via het computersysteem.
c) Indien de inschrijflijst vol is, wordt men automatisch op de reservelijst geplaatst. Men komt dan in volgorde van inschrijving aan de beurt voor de opengevallen plaatsen.
d) De inschrijving sluit, voor de maandbeker en de clubkampioenschappen, drie dagen voor de wedstrijddag. Voor de wedstrijden op zaterdag betekent dit woensdag om 16.00 uur. Voor de wedstrijden op zondag betekent dit donderdag om 16.00 uur. Dit geldt niet voor de overige wedstrijden.
e) Inschrijving kan alleen geschieden nadat achterstallig inschrijfgeld is voldaan.
f) Buitenleden, invités en leden met hun homecourse elders kunnen aan alle wedstrijden (maximaal 3x) deelnemen met uitzondering van maandbekers en clubtitels. Leden van studentengolfclub Pitch die ook lid zijn van Holthuizen zijn wel gerechtigd aan maandbekers en clubkampioenschappen deel te nemen.
g) De wedstrijdcommissie heeft het recht de wedstrijd te annuleren bij onvoldoende deelname. Voor een reguliere wedstrijd, zowel inloop- als met voorinschrijving, dienen er minimaal 8 inschrijvingen te zijn. Voor clubkampioenschappen en maandbeker dienen er minimaal 16 inschrijvingen te zijn.

Artikel 2, afmeldingen
a) Na sluiting van de inschrijftermijn kan men uitsluitend om zeer dringende redenen zich afmelden bij de wedstrijdcommissie.

Artikel 3, indeling
a) De wedstrijdcommissie bepaalt de indeling en starttijd van de wedstrijden alsmede het inschrijfgeld, de wedstrijdvorm en andere relevante bepalingen.
b) Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de wedstrijdleider van de betreffende wedstrijd, kunnen geen starttijden geruild of gewijzigd worden.

Artikel 4, voorkeur vroege/late starttijd
Indien de inschrijflijst de mogelijkheid biedt, kan men een voorkeur opgeven voor een vroege of een late starttijd. Aan deze wens kan geen recht worden ontleend.

Artikel 5 startlijst, starttijd
a) De startlijst voor een wedstrijd wordt uiterlijk twee dagen voor de wedstrijddag gepubliceerd op de website. Dit geldt niet voor de inloopwedstrijden.
b) Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van diegene die zich heeft ingeschreven, alsook van diegene die zich op de reservelijst heeft ingeschreven, om zich van zijn (eventuele) starttijd te vergewissen.
c) De speler dient zich er tevens zelf van te vergewissen of de wedstrijd doorgang vindt.

Artikel 6, melding op wedstrijddag
Iedere speler dient uiterlijk 15 minuten voor zijn starttijd het inschrijfgeld bij de wedstrijdcommissie te hebben betaald. Men moet uiterlijk vijf minuten voor de starttijd op de eerste afslagplaats aanwezig zijn.

Artikel 7 te laat starten of niet deelnemen (no show)
De sanctie op te laat starten of niet deelnemen, is de sanctie als omschreven in regel 5-3a van de golfregels.

Artikel 8, scores (regel 3.3b)
a) De aangewezen marker dient de score van de speler bij te houden.
b) De speler draagt zelf de zorg voor het correct invullen, aftekenen en verwerken van de gelopen kaart in het computersysteem.
c) De scorekaart moet binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd zijn ingevoerd en aansluitend bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd.
d) Handtekening van de speler en marker is noodzakelijk. Invullen van de naam en handicap van de marker is verplicht.
e) De speler is altijd voor zijn eigen scorekaart verantwoordelijk.
f) De wedstrijdcommissie (lees wedstrijdleiding) is verantwoordelijk voor de verwerking van de kaarten.

Artikel 9, gelijk eindigen

Matchplay
a) Bij matchplay wedstrijden wordt een play-off gespeeld tot één partij een hole wint. De play-off start op dezelfde hole waar de wedstrijd begon.
b) In een wedstrijd met handicapverrekening worden op de extra holes opnieuw de handicap slagen gegeven zoals die in de vastgestelde ronde golden. De play-off dient direct na het spelen van de laatste hole gespeeld te worden.
c) De play-off is een verlenging van de vastgestelde ronde.
d) Bij clubkampioenschappen wordt de play-off gespeeld, nadat alle overige wedstrijden zijn gespeeld.

Strokeplay
a) Bij wedstrijden zonder handicapverrekening wordt voor de eerste plaats een ‘sudden death’ play-off gespeeld over de holes 1, 3 en 7. Voor de volgende plaatsen komt de speler met de hoogste handicap eerst.
b) Met handicapverrekening wordt de countdown methode toegepast. Countdown is de beste score over respectievelijk de laatste negen holes, de laatste zes holes, de laatste drie holes en de laatste hole, daarna bepaalt het lot.

Artikel 10, verdere bepalingen
a) In de wedstrijden wordt afgeslagen volgens een startlijst. De desbetreffende tees zijn gedurende de in het programma vastgestelde tijden dan ook voor niet-deelnemers gesloten.
b) In de baan hebben deelnemers aan de wedstrijd, ongeacht de speelsoort, voorrang boven niet-deelnemers (standing).
c) Er mag niet worden afgeslagen op hole 1/10 door niet-deelnemers 15 minuten voor de officiële starttijd tot 15 minuten na de laatste doorkomst.
d) Alleen spelers met een permanente of tijdelijke gebruikerspas kunnen met een handicart aan de clubwedstrijden deelnemen mits vooraf aangevraagd. Dat geldt niet voor de clubkampioenschappen strokeplay individueel, matchplay individueel en par-3; dan is het gebruik van een handicart niet toegestaan omdat het te veel voordeel oplevert.
e) Stableford wedstrijden: wanneer men op een hole geen stablefordpunten meer kan scoren, moet men de bal opnemen.
f) Wedstrijden tegen par: wanneer men op een hole geen score kan maken, moet men de bal opnemen.
g) Spel: bij het zoeken naar de bal zo snel mogelijk doorlaten. Sla altijd een provisionele bal indien u vermoedt dat uw bal waarschijnlijk onvindbaar is. Let op de achteropkomende partij. Speel zo snel mogelijk!

Artikel 10a, onsportief gedrag en wangedrag tijdens wedstrijden
Uitsluiting van deelname aan het betreffende of volgend evenement kan worden opgelegd door de wedstrijdcommissie bij (non)verbaal onsportief en/of niet gepast gedrag of (herhaalde) overtredingen van het wedstrijdreglement, zoals het vroegtijdig en/of ongeoorloofd verlaten van de wedstrijd.
De wedstrijdcommissie dan wel een lid van de vereniging kan na constatering van wangedrag, zoals is verwoord in punt 2 van het reglement tuchtcommissie Holthuizen 2020 een melding doen bij de tuchtcommissie.
De tuchtcommissie adviseert na intern onderzoek, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast, het bestuur over de te nemen maatregelen.

Artikel 11, mobiele telefoons
Voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens een wedstrijd kan de speler worden gediskwalificeerd, ook indien alleen het oproepsignaal overgaat. Overigens verdient het aanbeveling uw mobiele telefoon op ‘uit’ of ‘stil’ met u mee te dragen, in geval van calamiteiten.

Artikel 12, beroep
De speler, die is uitgesloten voor een volgend evenement in de zin van artikel 10a van dit reglement eerste zin kan, binnen een maand, schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur.

Artikel 13, onvoorziene gevallen
In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie, respectievelijk de wedstrijdleider.
In geval bovengenoemd wedstrijdreglement in bepaalde situaties niet voorziet, geldt het algemeen wedstrijdreglement van de NGF.