richtlijnen voor marshals

inleiding
Deze richtlijnen dienen als leidraad voor de marshal (m/v) bij het uitoefenen van zijn/haar functie. Door het vastleggen van een aantal regels zullen de marshals eenduidig naar buiten kunnen treden. Om een goede verstandhouding met de spelers te kunnen waarborgen zal de marshal deze richtlijnen zo strikt mogelijk moeten hanteren.
Dit betekent echter niet dat alles altijd precies volgens het boekje kan gebeuren. In een mogelijke conflictsituatie zullen inzicht en optreden van de Marshal van doorslaggevende aard zijn. Het is daarbij wel van belang dat hij/zij dan kan terugvallen op regelgeving.
De marshal kan veel toevoegen aan de clubwaarde.

begripsomschrijving  marshal
De marshal is een bevoegde vertegenwoordiger van het bestuur, die toezicht houdt bij het golfspel en zonodig handelend optreedt.
Hij/zij patrouilleert hiertoe regelmatig door de baan. Hierbij wordt erop gelet dat alles zonder problemen en ordelijk verloopt.In het bijzonder wordt toegezien op een goede doorstroming. Verder wordt toezicht gehouden op naleving van de golf-etiquette, de plaatselijke regels en de bevoegdheid van de spelers.

taken van de marshal
 De marshals functioneren als gastheer/gastvrouw namens Golfclub Holthuizen voor groepen en individuele greenfeespelers.
De gastheer/gastvrouw zal de greenfeespelers, nadat deze zich gemeld hebben bij het secretariaat of bij de horeca, ontvangen, zo nodig de weg wijzen, helpen bij het starten, helpen bij het ritsen bij hole 10, kortom, helpen en begeleiden waar nodig.Het belangrijkste is dat onze gasten het plezierig hebben op onze baan en terugkomen.

*  Doorstroming begeleiden: bijvoorbeeld vierballen
*  Het moet voorkomen worden dat greenfeespelers te lang moeten wachten om te kunnen starten ten gevolge van leden, die als groep hebben afgesproken en dan  gelijktijdig veel balletjes in de ballenspiraal doen.
*  De marshal heeft het recht om in te grijpen en de leden verzoeken de gasten voor of tussendoor te laten gaan.
*  Ook kan hij/zij spelers niet alleen manen door te lopen, maar ook verzoeken als er meer dan één hole voor hun leeg ligt een hole over te slaan.
*  Bij stablefordwedstrijden de bal opnemen als je geen punten meer kunt halen.
*  Ready golf stimuleren: spelen wanneer je klaar staat, ook al ligt jouw bal iets dichter bij de hole (let op de veiligheid).
*  Tips voor sneller spelen communiceren naar de spelers.
*  Service gericht handelen: bijvoorbeeld een verloren club zoeken, het nabrengen van personen of spullen. Kortom, optreden als ambassadeur van de club.
*  Toezicht houden op naleving van de etiquette. Belangrijk hierbij zijn veiligheid en zorg om de baan.
*  De marshal let er o.a. op dat gewacht wordt met spelen tot andere spelers, baanpersoneel en materieel buiten bereik zijn en dat voorrang gegeven wordt aan baanpersoneel.
*  Bij risicovolle weersomstandigheden de spelers de baan verlaten.
*  Balinslagen en andere beschadigingen op de greens worden hersteld.
*  Spelers een pitchfork bij zich hebben.
*  Plaggen worden teruggelegd.
*  Bunkers worden aangeharkt.
*  Bunkers altijd vanaf de lage zijde worden betreden en verlaten.
*  Er geen tassen of golfkarren op de voorgreens, greens en afslagplaatsen worden geplaatst.
*  Tassen en golfkarren direct in de richting van de volgende hole worden gezet en niet voor de greens.
*  De juiste route wordt genomen waarbij zoveel mogelijk van de paden gebruik wordt gemaakt.
*  Er geen golfkarren in de baan worden gebruikt wanneer dit vanwege de baangesteldheid verboden is.
*  Respect wordt betracht voor flora en fauna.
*  Spelers ordentelijk en volgens de clubrichtlijnen gekleed zijn.
*  Er mag alleen met geschikte schoenen gespeeld worden.
*  Afval in de bakken wordt gedeponeerd.
*  De speciale drivingrangeballen uitsluitend op de driving range worden gebruikt en dus niet op de baan of de par 3 baan.
*  Controle op de bevoegdheid van de speler. Bevoegde gebruikers van golfbaan en oefenfaciliteiten zijn herkenbaar aan een clublabel of greenfeekaart. Deze dienen goed zichtbaar aan de golftas bevestigd te zijn.
*  Zwartspelers kun je hun NGF-pasje laten inleveren welke ze tegen betaling van de greenfee bij de receptie weer terug kunnen krijgen.
*  Eerste hulp verlenen bij onwel worden van spelers en/of eventueel het calamiteitenplan in werking stellen.
*  Communicatie met de hoofdmarshal vindt o plaats door middel van het invullen van het logboek tijdens of na de dienst.

taakuitoefening
De marshal patrouilleert met gebruikmaking van de marshalbuggy periodiek door de baan. Als de baanomstandigheden dit niet toelaten gebeurt dit te voet.

hulpmiddelen
De marshal heeft voor het door de baan patrouilleren de beschikking over een speciale marshalbuggy, waarin een marshalkoffer met onder meer een EHBO-kit,een AED (Automatische Externe Defibrilator) en een reanimatieplank.
De marshal is herkenbaar aan het dragen van goed zichtbare kleding.
Verder heeft een marshal nodig om te kunnen functioneren:
*  Portofoon/mobiele telefoon
*  legitimatiebewijs als marshal, mogelijk een badge
*  Water, druivensuiker, zout.
*  Schone handdoeken voor noodgevallen.
*  Vuilniszak.
*  Brandblusser.
*  Extra ballen.
*  Paraplu
*  Extra scorekaarten.

diensten en patrouilleren door de baan
Het kan soms noodzakelijk zijn dat gedurende een groot deel van de dag een marshal aanwezig en bereikbaar is. Dit houdt in dat de marshaldiensten (bij grotere drukte) worden uitgebreid naar ochtend- en middagdiensten.
Steekproefsgewijs zal ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat worden gepatrouilleerd. Voor het patrouilleren wordt de marshalbuggy gebruikt. Met de buggy wordt tegen de loop/speelrichting in gereden. Gestart wordt dus bij hole 9.
De marshal betracht de uiterste voorzichtigheid tijdens zijn/haar rondes door de baan.
Het is belangrijk dat de spelers duidelijk de nadering van de marshal kunnen waarnemen. Indien nodig wordt een teken gegeven dat de spelers kunnen doorspelen. Stoor zo weinig mogelijk en stop even als het geluid van de buggy de speler uit zijn concentratie dreigt te halen.
Tijdens de marshaldienst doet de marshal zijn normale controleronde in de baan en voorts kan hij/zij tussendoor gaan trainen of op de par3 baan spelen, maar dient hij/zij bereikbaar te zijn via de marshaltelefoon. Het secretariaat of de horeca kan dan waarschuwen als greenfeespelers zich melden.

aandacht voor het behouden van kennis
Zij die het EHBO diploma hebben, worden elk jaar in de gelegenheid gesteld hun kennis en vaardigheid betreffende EHBO op te frissen.
Voor hen die de AED-cursus gedaan hebben wordt jaarlijks een opfriscursus aangeboden.
Voor marshals die een reanimatie- en AED-cursus willen volgen, wordt bij voldoende deelname een cursus aangeboden.

onweer tijdens het golfspel
In geval van opkomend onweer zal de marshal in (eventueel telefonisch) overleg met de hoofdgreenkeeper en de receptie zo snel mogelijk een beslissing nemen omtrent het noodzakelijkerwijs staken van alle golfactiviteiten in en rond de baan. Er zal een lang hoornsignaal gegeven worden op zodanige wijze dat redelijkerwijze een ieder in de baan het signaal kan horen.
Onweer adviezen:
Als er onweer nadert, doet u verstandig het spel meteen te onderbreken en niet te wachten tot het onweer te dicht is genaderd.
Probeer dan zo snel mogelijk het clubhuis, een van de schuilhutten of uw auto te bereiken. Ook kunt u zich in een dicht bos verschuilen, maar ga minstens 3 meter van bomen en laaghangende takken staan.
Laat uw golfkar altijd op een flinke afstand staan en neem geen paraplu mee, niet alleen omdat deze metalen delen zou kunnen bevatten, maar ook omdat u daarmee uzelf tot hoogste raakpunt zou kunnen maken.
Als u toch door onweer wordt overvallen, kunt u eigenlijk maar één ding doen: ver van uw golfkar hurken met de armen om de benen geslagen en met de voeten bij elkaar om het contact met de grond zo klein mogelijk te maken.
Het contact met de grond moet zo klein mogelijk zijn in verband met stroomverspreiding door blikseminslag. Ga dus nooit op de grond liggen.
Vermijd tijdens onweer de volgende riskante plaatsen:
*  alleenstaande bomen
*  het open veld
*  bosranden
*  waterhazards
Let op: in een buggy is de marshal net zo kwetsbaar voor blikseminslag als een speler in de baan!

verzekering
In principe wordt bij vrijwilligers eerst de aansprakelijkheidsverzekering aangesproken van degene die schade veroorzaakt. Daarna de verzekering van de vereniging en als vangnet geldt de verzekering van de NGF. Informatie hierover is te vinden op www.ngfverzekeringen.nl.

En kijk ook eens naar het volgende filmpje: https://youtube.com/watch?v=fvAJSIU86Eg&feature=share

 

(ER)